§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: https://www.p55mirrors.com/ który prowadzony jest przez: Beatę Ludwin, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: P55 Mirrors Beata Ludwin z siedzibą w Toruniu przy ul. Zygmunta Krasińskiego, nr 21/23, lok. 53, 87-100 Toruń, NIP: 5771943311, REGON: 340825591.

 2. Sklep internetowy https://www.p55mirrors.com/ prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego https://www.p55mirrors.com/. Treść regulaminu obejmuje: składanie zamówień na produkty prezentowane w sklepie internetowym p55mirrors.com, dostarczanie zamówionych produktów Klientowi, uiszczania zapłaty przez Klienta, uprawnień Klienta do anulowania zamówienia, uprawnień Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zasad składania i rozpatrywania reklamacji..

§ 2
DEFINICJE

 1. Sprzedawca - Beata Ludwin, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: P55 Mirrors Beata Ludwin z siedzibą w Toruniu przy ul. Zygmunta Krasińskiego, nr 21/23, lok. 53, 87-100 Toruń, NIP: 5771943311, REGON: 340825591.

 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 3. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Przedsiębiorca indywidualny - oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 5. Sklep Internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.p55mirrors.com/.

 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość w ramach Sklepu Internetowego, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.

 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Formularz rejestracji - formularz umożliwiający utworzenie Konta.

 10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 11. Koszyk - zakładka Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także umożliwiająca ustalenie i modyfikacje danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów..

 12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 13. Cena - rozumie się przez to cenę netto Produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie, nieuwzględniającą kosztów dostawy oraz podatku VAT.

 14. Najniższa Cena – najniższa cena Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny Produktu lub która obowiązywała od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (gdy dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni).

 15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

§ 3
PRODUKTY

 1. Produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym wykonane są ręcznie (za wyjątkiem podkładów płytowych oraz zawieszek) i na zamówienie Klienta zaprojektowane i wykonane w pracowni Sprzedawcy.

 2. Produkty oferowane przez Sklep Internetowy łączą w sobie cechy rzemieślniczej produkcji i unikatowego opracowania. Każdorazowo są ręcznie wykonywane w oparciu o cechy danej serii, co powoduje, że kolorystyka, kompozycja i opracowanie dekoru produktów w rzeczywistości odbiega od tej prezentowanej na zdjęciach, przedstawiających prototyp. Każdy Produkt z serii różni się nieznacznie od siebie. Stały jest wymiar, kształt, rodzaj i kolor szkła, rodzaj wykończenia i rodzaj dekoru. Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, że różnice w kolorach między otrzymanym towarem a zdjęciami prezentowanymi w Sklepie mogą wynikać z parametrów ustawienia monitora.

 3. Informacje o produktach w sklepie internetowym p55mirrors.com takie jak opisy, ceny, zdjęcia stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego oraz Regulaminu.

 4. Wszystkie zdjęcia produktów w sklepie internetowym p55mirrors.com oraz stronie internetowej podlegają ochronie, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

§ 4
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej z Klientem.

 3. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest:

  1. poprzez Sklep Internetowy po wypełnieniu Formularza rejestracji oraz założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu;
  2. mailowo na adres [email protected] dostępny na stronie Sklepu - dotyczy i obowiązuje dla zamówień nietypowych i niestandardowych.
 4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet;
  2. przeglądarka internetowa przykładowo: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari;
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  4. włączona obsługa plików cookies.
 5. Zamówień można dokonywać całą dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub mailowo.:

§ 5
ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji, w którym niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail;
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła podanych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient może dokonać zmiany danych, które zostały podane w Formularzu rejestracji poprzez skierowanie żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na dane kontaktowe wskazane w § 17.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na dane kontaktowe wskazane w § 17.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do likwidacji lub czasowej dezaktywacji Konta w Sklepie, jeżeli stwierdzi naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

§ 6
ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu;
  2. wybrać produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. wybrać preferowany sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
  4. podać adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu;
  5. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru Zamówienia;
  6. wybrać formę płatności;
  7. kliknąć przycisk „Zamawiam” (lub równoznaczny).
 2. Produkty wskazane w zaproszeniu do Umowy Sprzedaży nie podlegają rezerwacji, gdyż wykonywane są na Zamówienie.
 3. W Zamówieniu Klient wskazuje:
  1. Produkt lub Produkty oraz ich cechy oraz liczbę;
  2. prawidłowe dane do wysyłki obejmujące imię i nazwisko lub firmę oraz dokładny adres;
  3. aktywny adres e-mail;
  4. aktywny numer telefonu;
 4. Wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe podanie danych adresowych ponosi Klient.
 5. Składając Zamówienie Klient składa Sprzedawcy ofertę zakupu Produktu objętego Zamówieniem.
 6. Wypełnienie Formularza zamówienia, a także kliknięcie przycisku „Zamawiam” (lub równoznaczny) w sekcji Koszyk jest równoznaczne jest z zaproszeniem do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.
 7. Na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia Sklep Internetowy wysyła potwierdzenie otrzymania zaproszenia do zawarcia umowy sprzedaży. Nie jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ani zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 7
CENA

 1. Ceny w Sklepie podawane są w polskich złotych (PLN) w kwocie netto, gdyż Sprzedawca jest zwolniony podmiotowo z podatku VAT.
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się Cena za Produkt, koszt płatności oraz koszt dostawy.
 3. Ceną ostateczną - wiążącą produktu jest cena za produkt widoczna w podsumowaniu, w sekcji Koszyk. Wartość oferty zakupu złożonej przez zamawiającego widoczna jest w podsumowaniu, w sekcji Koszyk.
 4. Cena ostateczna - wiążąca, jak też wartość oferty zakupu są cenami zawierającymi koszt wysyłki na terenie Polski.
 5. Cena ostateczna - wiążąca, wartość oferty zakupu nie zawierają kosztów wysyłki poza teren Polski.
 6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów na stronie sklepu, przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży bez wcześniejszej informacji na stronie sklepu. Oferty zakupu złożone przed opublikowaniem zmian jw. jak też zamówienia będące w trakcie realizacji będą realizowane na zasadach sprzed opublikowaniem zmian.
 7. Wyprzedaż towaru jest narzędziem działań marketingowych podejmowanych przez Sprzedawcę. Wyprzedaż polega na sprzedaży produktów po cenach niższych, niż wcześniej obowiązujące. Sprzedawca informuje o Najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny Produktu lub która obowiązywała od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (gdy dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni).
 8. O szczegółach każdej promocji Klient będzie na bieżąco informowany przez odpowiedni kanał sprzedaży, przez newsletter (jeśli jest do niego zapisany) i/lub poprzez informację na stronie www.p55mirrors.com.pl i/lub w mediach społecznościowych.
 9. Ceny w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich oraz w euro.

§ 8
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży przez Sklep Internetowy następuje po:
  1. wystawieniu i wysłaniu przez Sklep, na adres e-mail z Formularza zamówienia dokumentu przyjęcia do realizacji, co nastąpi do 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
  2. potwierdzenia mailowego tegoż dokumentu przez Klienta oraz jednoczesne opłacenie zamówienia do 3 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentu przyjęcia Zamówienia do realizacji na wskazany rachunek bankowy tj.: P55 Mirrors Beata Ludwin, ul. Krasińskiego 21-23/53, 87-100 Toruń numer rachunku bankowego (mBANK): 48 1140 2004 0000 3202 8029 8070.
 3. Tylko potwierdzone i opłacone Zamówienia będą realizowane.
 4. Sklep Internetowy może nie przyjąć oferty zakupu złożonej przez Klienta bez podawania przyczyny. Niemniej jednak przyczyną nieprzyjęcia oferty zakupu mogą być między innymi: niedostępność materiałów, ograniczenia związane z wysyłką, niemożliwość wysłania zapłaty przez Klienta, niespełnienie przez Klienta kryteriów określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 5. Sklep Internetowy nie ponosi wobec Klienta ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzyjęcia oferty zakupu.
 6. Brak wysłania do Klienta dokumentu przyjęcia do realizacji w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia oznacza nieprzyjęcie oferty zakupu przez Sklep Internetowy.
 7. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo przyjęcia do realizacji tylko części produktów wskazanych w zaproszeniu do zawarcia umowy sprzedaży lub w ofercie zakupu. W takiej sytuacji zamawiający otrzyma potwierdzenie przyjęcia części zamówienia do realizacji.
 8. Na podstawie Umowy Sprzedaży Sklep Internetowy zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności produktów oraz do dostarczenia ich Klientowi zgodnie z Regulaminem, a Klient zobowiązuje się do zapłaty wartości Zamówienia oraz do jego odebrania.
 9. Istnieje możliwość anulowania zamówienia przez Klienta. Warunkiem koniecznym jest wysłanie przez Klienta zawiadomienia w tym zakresie na adres e-mail: [email protected] nie później niż 5 dni po wystawieniu i wysłaniu przez Sklep Internetowy dokumentu przyjęcia do realizacji zgodnie z ust. 2 lit a) powyżej.

§ 9
WYKONANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Wykonanie i realizacja Zamówienia rozumiana jest jako wyprodukowanie, skompletowanie Produktu, jego zabezpieczenie i nadanie przesyłki.
 2. Potwierdzone Zamówienia będą produkowane i realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty - zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu Internetowego.
 3. Produkty nietypowe i niestandardowe wykonywane i realizowane są w trybie spersonalizowanym w toku indywidualnych, pisemnych - korespondencja mailowa - ustaleń.
 4. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Dostarczenie Produktu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez kuriera;
  2. Odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu.
 5. Zamówione produkty Sklep Internetowy wysyła na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich, na zasadach i zgodnie z regulaminami organizacji świadczącej usługę.
 6. Zamówione produkty Sklep Internetowy wysyła poza teren Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich, na zasadach i zgodnie z regulaminami organizacji świadczącej usługę. Wysyłka towaru poza granice Polski odbywa się na ustalonych pisemnie - korespondencja mailowa - osobnych warunkach określających koszty i terminy.
 7. Sklep Internetowy zobowiązuje się do przesłania na adres e-mail informacji dotyczącej nadania przesyłki - potwierdzenia nadania lub numeru listu przewozowego.
 8. Sklep Internetowy zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia Produktu do wysyłki, między innymi poprzez wykonanie skrzyni do której Produkt będzie spakowany, zabezpieczenie Produktu w skrzyni poprzez użycie materiałów ochraniających Produkt w szczególności jego krawędzie i front.
 9. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dostawy Produktu własnym transportem na ustalonych pisemnie - korespondencja mailowa - osobnych warunkach określających koszty i terminy.
 10. 10. Przyjmując przesyłkę od Poczty Polskiej, firmy kurierskiej obowiązkiem Klienta jest dokładne sprawdzenie opakowania i jego zawartości, gdyż tylko pisemny protokół szkody jest podstawą do uznania reklamacji lub szkody transportowej. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 10
GWARANCJA

 1. Sprzedawane przez Sklep Internetowy Produkty objęte są dwuletnią gwarancją. Przez okres dwóch lat od dnia zakupu można składać reklamacje dotyczące wad zakupionego towaru.
 2. Gwarancji nie podlegają jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez Klienta, a wynikające z niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem.
 3. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności i tym samym nie jest objęty gwarancją montaż Produktu tj. osadzenie zawieszki w ścianie i zawieszenie.
 4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży.
 5. Gwarancją nie są objęte:
  1. mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez Klienta,
  2. uszkodzenia i wady powstałe na skutek używania i przechowywania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  3. naprawy podjęte przez Klienta we własnym zakresie.
 6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 11
REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu towaru.
 3. Reklamacje należy składać:
  1. pisemnie na adres: P55 Mirrors Beata Ludwin, 87-100 Toruń, ul. Krasińskiego 21-23/53;
  2. mailowo na adres mailowy: [email protected].
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. W przypadku reklamacji o charakterze transportowym niezbędną podstawą uznania reklamacji jest dodatkowo protokół szkody spisany w obecności osoby doręczającej przesyłkę. Protokół należy spisać w momencie doręczenia paczki i przesłać jak najszybciej na adres [email protected].
 6. W przypadku szkód o charakterze transportowym szkoda zgłoszona następnego dnia po dostarczeniu przesyłki nie podlega reklamacji.
 7. Sklep Internetowy deklaruje, iż rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego nie będzie trwało dłużej niż 14 dni roboczych, a jeśli procedura reklamacyjna miałaby się przedłużyć Sklep Internetowy zobowiązuje się poinformować pisemnie lub poprzez e-mail o innym - dłuższym - terminie najpóźniej jeden dzień przed upływem 14-dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji.
 8. W przypadku uznania reklamacji wadliwy Produkt należy bezpiecznie spakować. Sklep Internetowy zobowiązuje się do zamówienia kuriera, który odbierze paczkę z wadliwym Produktem lub odbioru wadliwego Produktu osobiście.
 9. W przypadku uznania reklamacji Sklep Internetowy proponuje poniższe rozwiązania zgodne z życzeniem i ustaleniami z Klientem:
  1. wymianę Produktu na nowy, zgodny z Zamówieniem - jak pierwotnie zakupiony;
  2. naprawę Produktu;
  3. zwrot kwoty za zakupiony Produkt.

§ 12
WYMIANA PRODUKTU

 1. Wymianę rozpatruje Sprzedawca i to on decyduje czy wymiana będzie możliwa.
 2. Indywidualny charakter Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy oraz ich wykonanie na Zamówienie powoduje, iż nie każdy Produkt może podlegać wymianie, dotyczy to zwłaszcza tych wykonanych na indywidualne Zamówienie.
 3. Każdy przypadek, gdy Klient będzie chciał dokonać wymiany Produktu na inny będzie traktowany indywidualnie i stanowi jedynie dobrą wolę Sprzedawcy, który podejmie w tym zakresie indywidualną decyzję.
 4. Chęć wymiany Produktu Klient powinien zgłosić mailowo wysyłając wiadomość na adres [email protected], nie później niż siedem dni od otrzymania przesyłki, wskazując w wiadomości na jakie inne lustro ma nastąpić wymiana. Niezbędne jest dołączenie do wiadomości email dowodu zakupu w postaci załącznika do wiadomości.
 5. W przypadku otrzymania od Sklepu Internetowego potwierdzenia, że wymiana jest możliwa w wyniku decyzji Sprzedawcy, koszty przesyłek wymienianych Produktów ponosi Klient.
 6. Uzgodniona wymiana możliwa jest tylko w przypadku gdy Produkt nie nosi żadnych śladów użytkowania - np. próby zamontowania, ma oryginalne opakowanie oraz jego wyposażenie i jest odesłane wraz z dowodem zakupu.

§ 13
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) Konsument oraz Przedsiębiorca indywidualny może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, zwrotowi nie podlega Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.).
 3. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w punkcie 1 Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny jest zobowiązany dostarczyć oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy sprzedaży. Wzór oświadczenia, z którego można skorzystać stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy zgodnie z § 17.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego w opisywanym trybie jest on zobowiązany do zwrócenia na swój koszt zakupionego produktu w stanie niepogorszonym, jednoznacznie pozwalającym stwierdzić, że produkt nie był używany. Zwrot musi nastąpić w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, na adres: ul. Krasińskiego 21-23/53, 87-100 Toruń. Sklep Internetowy nie przyjmie przesyłki „Za pobraniem”.
 6. Gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne - Sklepie Internetowym zwróci Konsumentowi cenę uiszczoną za Produkt.
 7. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklepie Internetowym sprawdzi stan przekazanego produktu.
 8. W terminie 7 dni roboczych od sprawdzenia towaru Sklepie Internetowym zwraca Klientowi całą wpłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta między innymi w następujących przypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów), np. montaż lustra;
  2. świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, tzn. na przykład Produktów w niestandardowych wymiarach, wykonanych na indywidualne Zamówienie Klienta;
  3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

§ 14
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Projekty Produktów, wszystkie nazwy i wzory oraz zdjęcia prezentowane w Sklepie Internetowym są objęte prawem autorskim, są własnością Sklepu Internetowego oraz Sprzedawcy, któremu jako jedynemu podmiotowi przysługują prawa do marki P55 MIRRORS i są chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej lub innych przepisów. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na Stronie Internetowej sklepu (w tym zdjęć i opisów) bez zgody Sklepu Internetowego lub Sprzedawcy.
 2. Całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane ze Stroną Internetową należą do Sprzedawcy. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź ze Strony Internetowej do celów innych niż te ściśle określone niniejszym Regulaminem.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną Sprzedawcy, w następstwie użycia jakichkolwiek materiałów publikowanych na Stronie Internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów), nazwy firmy lub znaków towarowych Sprzedawcy, bez jego zgody lub niezgodnie z Regulaminem

§ 15
OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Klient Sklepu Internetowego p55mirrors.com ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w sklepie internetowym wysyła do Klienta wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie, a co za tym idzie w ten sposób zapewnia, aby opinie pochodziły od Klientów, którzy używali danego Produktu lub go kupili.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym lub zakupił produkt poprzez kontakt e-mailowy w przypadku zamówień nietypowych i niestandardowych, których nie obejmuje oferta sklepu.
 4. Wystawione przez Klienta opinie mogą być publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§ 16
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe podane przez Klientów w miejscach do tego przeznaczonych, Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności Sklepu.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi (dystrybutorowi) realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

§ 17
DANE KONTAKTOWE

 1. Adres korespondencyjny oraz siedziba: P55 Mirrors Beata Ludwin, 87-100 Toruń, ul. Krasińskiego 21-23/53;
 2. Adres e-mail: [email protected]
 3. Numer telefonu: +48 792604403
 4. Numer rachunku bankowego: mBANK: 48 1140 2004 0000 3202 8029 8070/li>

§ 18
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z:
  1. z montażu Produktu przez Kupującego lub osoby trzecie
  2. niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania ze Sklepu Internetowego;
  3. braku możliwości dostępu do Sklepu Internetowego wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych;
  4. siły wyższej;
  5. awarii, przyczyn leżących po stronie podmiotów trzecich, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta;
  6. niewłaściwego korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta;
  7. krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu w przypadku planowanej, bieżącej jego obsługi lub aktualizacji jego oprogramowania.
 2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, błędnych danych wskazanych w Formularzu rejestracyjnym, lub Zamówieniu całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Klient.

§ 19
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 20
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia ………………. roku.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:
  1. zmiany przepisów prawa mające wpływ na treść Regulaminu;
  2. nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;
  3. usprawnienie działania Sklepu i obsługi Klientów;
  4. zmian w Polityce prywatności;
  5. zmian technologicznych i funkcjonalnych;
  6. zmian w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;
  7. zmian redakcyjnych.
 3. Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę nie krótszym niż 14 dni od momentu powiadomienia Klientów o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację na stronie https://www.p55mirrors.com/ oraz przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta.
 4. Klient może w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia odmówić akceptacji zmian regulaminu informując o tym Sprzedawcę w formie elektronicznej poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 17.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.